Epidemiologia

Prevalença

Prevalença és la proporció d'individus que tenen una determinada característica o patologia en un moment determinat respecte de la població de referència i s'expressa en forma de percentatge (%). Una revisió exhaustiva ha conclòs que la prevalença de fragilitat en la població de 65 anys o més és de l'11% aproximadament (ref.). Tots els estudis coincideixen en el fet que la prevalença de fragilitat és lleugerament superior en les dones, que augmenta amb l'edat i que pot arribar al 30% en els majors de 75 anys i al 50% en la població de més de 80 anys. La prevalença de fragilitat pot variar una mica entre països i també depèn dels criteris que s'han utilitzat per diagnosticar-la.

Segons l'Electronic Screening Index of Frailty (e-SIF), el 31/12/2017 la prevalença de fragilitat i prefragilitat de la població del Maresme de 65 anys o era la següent (ref.):

  Pre-fragilitat Fragilitat
Global 35% 10%
Dones 36% 11%
Homes 34% 9%
65-60 anys 26% 3%
70-74 anys 34% 7%
75-79 anys 38% 11%
80-84 anys 45% 18%
≥ 85 anys 48% 23%

Incidència

La incidència és el nombre de casos nous d'un esdeveniment o una malaltia determinat que apareixen durant un període de temps determinat (si és un any, parlem d'incidència anual) entre la població de risc. Normalment, s'expressa en forma de nombre de nous casos per 1.000 habitants/any. Hi ha, però, pocs estudis que hagin avaluat la incidència de fragilitat. 

Segons l'Electronic Screening Index of Frailty (e-SIF), la incidència de fragilitat de la població del Maresme de 65 anys o més durant l'any 2018 era de 43 casos nous per cada 1.000 habitants de 65 anys o més.

Factors de risc

Els factors de risc de fragilitat encara són poc coneguts, però alguns estudis han apuntat els següents: edat, sexe femení, obesitat, dolor, artrosi, insuficiència renal, depressió, patir cinc malalties o més, prendre habitualment cinc medicaments o més, malnutrició, deshidratació, pobra activitat física, viure sol, aïllament social i pobresa.

Mortalitat

La mortalitat de la població del Maresme durant l'any 2018 va ser del 4% en els robustos, 7% en els prefràgils, 10% en els fràgils i 28% en els molt fràgils.

Consum de recursos i cost

A mesura que avança la fragilitat també augmenta el consum de recursos sanitaris (hospitalitzacions, consultes en hospital de dia, visites a urgències i visites a consultes externes o atenció primària). Per exemple, la probabilitat d'ingressar en un hospital de les persones molt fràgils és vuit vegades superior al de les persones robustes i la probabilitat d'una consulta a l'hospital de dia és més de tres vegades superior. Així doncs, a mesura que augmenta la fragilitat també augmenta la despesa sanitària. Tot i que aquesta despesa pot variar d'un país a l'altre, la fragilitat comporta un augment aproximat de 2,5 vegades dels costos de l'atenció sanitària (més del doble). 

Dades epidemiològiques de la fragilitat i dependència a Catalunya

Informe GRESFD_ EPI1(2019): dades globals i per grups d'edat, sexe, ABS i àrees sanitàries i evolució al llarg del temps.