Protecció de Dades

Al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) tenim una especial cura a l'hora de tractar les dades personals dels nostres usuaris i pacients. La informació personal és exclusivament vostra. Per això, vetllem de manera activa perquè, en el seu dia a dia, totes les persones que treballen a la nostra institució facin un ús de les vostres dades sempre correcte, responsable i adequat a les necessitats. Tractem les vostres dades com us tractem a vosaltres: amb cura, professionalitat i respecte, per garantir sempre la vostra privacitat.

A continuació, podeu conèixer en detall com tractem les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A més, us expliquem com podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, exercir els drets en matèria de protecció de dades i resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir en aquest àmbit.

El responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és:

Tractament de les dades personals que realitza el CSdM respecte

DELS USUARIS

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Període de conservació

Reclamació

A L’EXERCICI DELS INTERESSATS

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Període de conservació

Reclamació

DE SALUT LABORAL

Finalitat

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la prevenció dels riscos laborals i la salut laboral dels treballadors en virtut del que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals..

Base jurídica

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, així com s'estableix a l'article 6.1.c) del RGPD. Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 9.2.h del  Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

Aquesta informació serà utilitzada únicament pel servei de salut laboral i el servei de prevenció de la mateixa entitat.

Així mateix cal considerar que  els resultats de les proves mediques i els seus resultats tenen caràcter confidencial i només li seran comunicats a vostè, excepte que es doni el consentiment expressament la comunicació a terceres persones.

Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Drets

Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

Les seves dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, en l'actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. En aquest sentit, les seves dades seran conservades durant cinc anys, excepte les dades relatives als consentiments informats, els informes d'alta, els informes quirúrgics i registres de part, les dades relatives a l'anestèsia, els informes d'exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d'anatomia patològica, que es conservaran durant 15 anys, tal com disposa l'article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Reclamació

Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat)

A LA VIDEOVIGILÀNCIA PER LA SALUT DELS PACIENTS

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Període de conservació

Reclamació

A LA VIDEOVIGILÀNCIA PER LA SEGURETAT

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Període de conservació

Reclamació

A LES IMATGES

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Període de conservació

Reclamació

A LES COOKIES D’AQUESTA PÀGINA WEB

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Reclamació

AL NEWSLETTER

En el cas que ens hagis donat les teves dades per informar-te d'informació i activitats del Consorci Sanitari del Maresme, us informem:

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Període de conservació

Reclamació

ALS CURRICULUM VITAE

En el cas que ens hagis donat les teves dades per ser sol·licitant de treball del Consorci Sanitari del Maresme, us informem:

Finalitat

Base jurídica

Interessats

Drets

Període de conservació

Reclamació

Quins són els vostres drets i com els podeu exercir

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, realitzar una portabilitat i limitar el tractament que es fa de les vostres dades personals. Quan aquest tractament estigui basat en el vostre consentiment previ, podreu revocar l'autorització que vàreu donar en qualsevol moment.

Podeu exercir els drets en relació a les vostres dades personals dirigint un escrit a la Unitat d'Atenció a l' Usuari del CSdM:

La sol·licitud sempre haurà d'anar acompanyada de la fotocòpia (impresa o com arxiu adjunt) del vostre DNI, passaport o document legal vàlid que us identifiqui.

Us informarem sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes. En cas de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant-vos de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Canvis en matèria de protecció de dades

Qualsevol canvi a nivell de Protecció de Dades us serà comunicat a través d'aquesta pàgina i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa. El CSdM es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present informació a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de les Agencies competents de Protecció de Dades.

Adhesió del CSdM al Codi Tipus

El Consorci Sanitari del Maresme té el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels seus usuaris. Per aquest motiu, està adherit al Codi Tipus, el document de la Unió Catalana d'Hospitals que recull unes normes que determinen l'estricte compliment de la llei en el tractament de les dades personals dels usuaris en els sectors sanitari, sociosanitari i social.

Versió de la informació: 10/2021