Projecció internacional de la recerca sobre envelliment desenvolupada a Mataró

Mateu Serra, cap de la Unitat de Suport a la Recerca, Mateu Cabré, geriatra, i Àngel Lavado, cap de la Unitat de Gestió de la Informació, han defensat els treballs, que se centren en promoure l'envelliment saludable i autònom.

Èxit i repte. La longevitat és alhora un indicador de qualitat de vida i un repte, atès que viure més anys s'ha d'acompanyar de viure'ls amb autonomia i bona qualitat de vida.

La fragilitat. A Espanya viuen 9,3 milions de persones de més de 64 anys, l'11% de les quals és considera fràgil i reuneix vàries d'aquestes condicions: són persones que estan malaltes, prenen diversos medicaments, no s'alimenten adequadament, estan soles i/o tenen problemes de mobilitat o cognitius.

Eines innovadores. L'e-SIF és una escala electrònica, desenvolupada al Consorci, que permet realitzar un cribratge automàtic de l'estat de fragilitat de la població, a partir de les dades clíniques existents a l'historia clínica electrònica d'atenció primària. Classifica les persones en 4 categories (robust, pre-fràgil, fràgil i molt fràgil) i actualment s'està validant amb les dades de persones de més de 65 anys de tot Catalunya gràcies a una beca de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS).

L'impacte de la fragilitat. Normalment, el 20% de les persones en l'estadi pre-fràgil passen a fràgil al cap de l'any el que comporta d'una banda, més dependència i un empitjorament de la qualitat de vida i, d'altra banda, un increment exponencial del costos sanitaris (el cost de l'atenció a les persones grans prefràgils i fràgils dobla amb escreix el de les robustes).

Abordatge clínic innovador. El Consorci ha dissenyat un nou servei sanitari, que va posar en marxa fa un any i mig, amb la finalitat que les persones d'edat avançada puguin gaudir d'una vida autònoma el major temps possible. Un equip multidisciplinari avalua l'estat general de salut i ofereix pautes orientades a la prevenció (o reversió) de l'estat de fragilitat.

La recerca sobre envelliment saludable i autònom forma part d'una de les línies centrals d'actuació del projecte europeu "PECT Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a ciutats cuidadores".

Imatge genèric fragilitat
Imatge genèric fragilitat

Vols compartir aquesta notícia?